نامهربون

آنجا که می دانی چشمان مشتاقی برایت اشک می ریزد زندگی به رنج کشیدنش می ارزد

آبان 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
3 پست